INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana godzin dyżurów Prezesa Spółdzielni.
Zmiana dotyczy dyżurów w wtorki: godziny przyjęć 13:30 – 15:30

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie zawiadamia, że
Walne Zgromadzenie planowane na dzień 14 listopada 2019 r. zostaje odroczone do czasu wyboru przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu, Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych/Głównego księgowego i podjęcia stosownych uchwał przez Zarząd.

ZAWIADOMIENIE

W związku z mającym się odbyć w dniu 14.11.2019 r. Walnym Zgromadzeniem
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, w trakcie którego przeprowadzone będą wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (4 osoby),
Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje wszystkich Członków Spółdzielni o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej z Osiedla Zwierzyniec (3osoby) oraz z Osiedla Wrocławska (1 osoba) do dnia 30 października 2019 r.

Karty zgłoszenia Kandydata można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. Nr 6 I p.
przy ul. J.Lea 19 lub pobrać ze strony internetowej Spółdzielni.

Wypełnione karty z oryginalnymi podpisami minimum 10 Członków Spółdzielni
popierających Kandydata oraz podpisem Kandydata, należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni do dnia 30 października 2019 r.

Zawiadomienie
Karta zgłoszenia Kandydata do RN 2019-2022
Wzór Pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie

INFORMACJA

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 6 Regulaminu Zebrań Osiedlowych i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie przedstawiamy poniżej w porządku alfabetycznym wykaz Kandydatów do Rady Osiedla:

„Bronowice Nowe” na kadencję 2019-2022:

 1. Dobosz Andrzej
 2. Gołda Joanna
 3. Hachuła Andrzej
 4. Kaniewska Ewa

„Zwierzyniec” na kadencję 2019-2022:

 1. Adamczyk Renata
 2. Dudek Jan
 3. Hudy Urszula
 4. Juszczak Krystyna
 5. Kaczorowska-Guńkiewicz Mirosława
 6. Olchawa Stanisław
 7. Solańska-Alexandroff Krystyna

„Głowackiego-Rydla” na kadencję 2019-2022:

 1. Ćwiklik Marek
 2. Jakubas Artur
 3. Skrzycka Maria
 4. Wegscheider-Donizak Grażyna

„Wrocławska” na kadencję 2019-2022:

 1. Bałuszek Barbara
 2. Dudzik Ewa
 3. Kawa Barbara
 4. Prokopczak Stanisława
 5. Serwin Jerzy

Zgodnie z § 43 ust. 5 Statutu Spółdzielni, warunkiem przeprowadzenia  wyboru Rady Osiedla na kadencję 2019-2022 jest obecność na Zebraniu Osiedla, co najmniej 2% uprawnionych członków.

Członków Spółdzielni prosimy o przybycie na Zebranie Rady Osiedla z dowodem tożsamości.

Zebranie Osiedla „Bronowice Nowe”
Zebranie Osiedla „Zwierzyniec”
Zebranie Osiedla „Głowackiego-Rydla”
Zebranie Osiedla „Wrocławska”

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie działając na podstawie § 43 ust. 6 Statutu Spółdzielni zwołuje
Zebrania Osiedli:
„Bronowice Nowe”, „Zwierzyniec”, „Wrocławska” oraz „Głowackiego – Rydla”

Zebranie osiedla „Bronowice Nowe” odbędzie się w dniu 09.10.2019 r. godz. 17:00
w siedzibie Spółdzielni ul J. Lea 19, I piętro (sala konferencyjna)

Zebranie osiedla „Zwierzyniec” odbędzie się w dniu  10.10.2019 r. godz. 17:00
w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, aleja Kijowska 14, sala nr 13 (parter)

Zebranie osiedla „Wrocławska” odbędzie się w dniu 16.10.2019 r. godz. 17:00
w Szkole Podstawowej nr 106 w Krakowie, ul. Litewska 34 (parter)

Zebranie osiedla „Głowackiego – Rydla” odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. godz 17:00
w siedzibie Spółdzielni ul J. Lea 19, I piętro (sala konferencyjna)

Porządek obrad Zebrania Osiedla „Bronowice Nowe”
Porządek obrad Zebrania Osiedla ” Zwierzyniec”
Porządek obrad Zebrania Osiedla „Wrocławska”
Porządek obrad Zebrania Osiedla „Głowackiego – Rydla”

Zebrania Osiedlowe

W związku z mającymi się odbyć wyborami do Rad Osiedli (kadencja 2019-2022) poniżej przedkładamy Karty zgłoszeń Kandydatów do poszczególnych Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie:
Karta zgłoszenia Kandydata do Rady Osiedla Zwierzyniec 2019-2022
Karta zgłoszenia Kandydata do Rady Osiedla Wrocławska 2019-2022
Karta zgłoszenia Kandydata do Rady Osiedla Bronowice Nowe 2019-2022
Karta zgłoszenia Kandydata do Rady Osiedla Głowackiego – Rydla 2019-2022

Zarząd zawiadamia wszystkich członków osiedli o potrzebie zgłaszania kandydatur do Rady Osiedla  na kadencję 2019-2022 w terminie:
Dla Osiedla „Zwierzyniec” do 30 Września 2019 r.
Dla Osiedla „Wrocławska” do 7 Października 2019 r.
Dla Osiedla „Bronowice Nowe” do 30 Września 2019 r.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki  w Krakowie informuje,
że na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26.06.219 r. i kontynuowane było dnia 27.06.2019 r. wybrano Radę Nadzorczą kadencji 2019/2022 w składzie:

Dawid Drukała
Bogdan Dyras
Jerzy Jakielarz
Saturnin Kampioni
Małgorzata Kasperek
Ewa Kiesiewicz
Anna Krzymowska-Hachuła
Alicja Makarewicz-Wróblewska
Łukasz Mańczyk
Stanisław Olchawa
Lucyna Radłowska
Maria Skrzycka

INFORMACJA

Ogłoszenia dotyczące aktualnych przetargów znajdują się w zakładce OGŁOSZENIA / PRZETARGI

Ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy znajdują się w zakładce         OGŁOSZENIA / PRACA

INFORMACJA

Od dnia 1 kwietnia 2019r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiany te wynikają bezpośrednio z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do treści Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.XII.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19) i zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dostępnym na stronie internetowej MPO Sp. z o.o.- www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady /akty-prawne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMK – www.bip.krakow.pl.