Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 02.05.2017r. Biuro Spółdzielni będzie zamknięte ze względu na urlopy pracowników, zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 02/2017 z dnia 20.04.2017r.

W sytuacjach awaryjnych prosimy o kontakt z firmami obsługującymi zasoby Spółdzielni (telefony kontaktowe umieszczone są na tablicach ogłoszeń w budynkach Spółdzielni).

Zawiadomienie

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na wykonanie n/w prac w zasobach Spółdzielni:
 1. Usługi utrzymania porządku i czystości wraz z odśnieżaniem zimowym oraz pielęgnacją terenów zielonych – os.  Głowackiego-Rydla, os. Bronowice Nowe, os. Zwierzyniec, os. Wrocławska – I przetarg
 2. Obsługa konserwacji w zakresie utrzymania domofonów, bram i szlabanów w budynkach i na terenie osiedli: Głowackiego-Rydla, Wrocławska i Zwierzyniec z budynkiem Armii Krajowej 93 (z obsługą konserwacyjną bram garażowych w tym budynku) – os. Bronowice Nowe – I przetarg
 3. Remont wybranych balkonów – Zwierzyniec, os.Wrocławska, Grenadierów 7 – łącznie 8 budynków – II przetarg
 4. Remont dźwigów – os. Zwierzyniec – łącznie 6 dźwigów – II przetarg
 5. Remont instalacji oświetlenia parkowego – Armii Krajowej 2 – II przetarg
Termin składania ofert:
19.04.2017 godz. 8.30 w sekretariacie
Wadium w wysokości 10% składanej oferty należy wpłacić do 18.04.2017 na rachunek Sp-ni podany w SIWZ
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania  (pok. 7)  po dokonaniu opłaty 100 zł  w Kasie (czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 1000 – 1300)  
Bliższe  informacje pod nr 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz dowolnego wyboru oferenta

Informujemy, że od dnia 10.05.2017r. ulegnie zmianie godzina rozpoczęcia zebrań Rady Osiedla Bronowice Nowe, zebrania odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniu RO, znajdującym się na zadaszonym tarasie  kl. VI na 11 piętrze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w związku z otrzymanym pismem z Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawia poniżej Ogólnopolski Protest Członków Spółdzielni przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze.
Podpisane listy można składać w siedzibie Spółdzielni ul. Lea 19 lub wrzucać do skrzynek korespondencyjnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że w okresie  24.01-24.03.2017r. w Spółdzielni przeprowadzana jest Lustracja Pełna za lata 2014-2016, jak również została wybrana firma, która wykona badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2016 po jego sporządzeniu.

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że od dnia 10.02.2017r. obowiązują nowe  godziny pracy kasy.

poniedziałek  7.15 – 13.00
wtorek
10.00 – 13.00
14.00 – 16.30
środa nieczynna
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 13.00

Nowe Regulaminy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. zaczną obowiązywać następujące regulaminy:

 1. Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych,
 2. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie.

Z treścią w/w regulaminów można zapoznać się poniżej lub w zakładce: Akty prawne/ Regulaminy

Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie

INFORMACJA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki informuje Mieszkańców os. Wrocławska, że w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 Administrator Osiedla pełni dyżur w lokalu Sp-ni przy ulicy Litewskiej 37.

Rady Osiedli

W dniach od 26. 09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r. odbyły się zgodnie z §43 ust. 4  Statutu Spółdzielni i §2 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki Zebrania Osiedli dla Osiedli Zwierzyniec, Wrocławska, Bronowice Nowe i Głowackiego Rydla.
Zgodnie z  § 43 ust. 5 Statutu SMK oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Zebrania Osiedla
i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie
Warunkiem przeprowadzenia wyboru na daną kadencję Rady Osiedla była obecność na Zebraniu Osiedla co najmniej 3% uprawnionych członków.
W/w warunek nie został spełniony na Zebraniu Osiedla Zwierzyniec oraz na Zebraniu Osiedla Wrocławska.

 

Na Zebraniu Osiedla Bronowice Nowe w dniu 26.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Bronowice Nowe podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOBN  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Bronowice Nowe ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli w ilości 4 osób skład Rady Osiedla  Bronowice Nowe.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Bronowice Nowe na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
 1. Gołda Joanna
 2. Kaniewska Ewa
 3. Krzymowska – Hachuła Anna
 4. Stachowicz Wiesława
Na Zebraniu Osiedla Głowackiego – Rydla w dniu 29.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOGR  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli
w ilości 3 osób skład Rady Osiedla  Głowackiego – Rydla.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Głowackiego – Rydla na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
 1. Ćwiklik Marek
 2. Jakubas Artur
 3. Skrzycka Maria