Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARGI NIEOGRANICZONE
na wykonanie n/w prac w zasobach Spółdzielni:
 1. Remont parkingów i dróg dojazdowych – os. Zwierzyniec, os. Wrocławska – łącznie 5 nieruchomości wspólnych – I przetarg
 2. Remont instalacji domofonowych – Głowackiego-Rydla, Wrocławska i Zwierzyniec – łącznie 9 budynków – I przetarg
 3. Wykonanie posadzek poliuretanowych na powierzchniach zewnętrznych – Bronowicka 54, Zapolskiej 15 – I przetarg
 4. Remont dachu – Bronowicka 101 – I przetarg
 5. Remont instalacji c.o. – Bronowicka 73 – I przetarg
Termin składania ofert:
24.05.2017 godz. 8.30 w sekretariacie
Wadium w wysokości 10% składanej oferty należy wpłacić do 23.05.2017 na rachunek Sp-ni podany w SIWZ
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania  (pok. 7)  po dokonaniu opłaty 100 zł  w Kasie (czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 1000 – 1300)  
Bliższe  informacje pod nr 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz dowolnego wyboru oferenta

Informujemy, że od dnia 10.05.2017r. uległa zmianie godzina rozpoczęcia zebrań Rady Osiedla Bronowice Nowe, zebrania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17.00 w pomieszczeniu RO, znajdującym się na zadaszonym tarasie  kl. VI na 11 piętrze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w związku z otrzymanym pismem z Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawia poniżej Ogólnopolski Protest Członków Spółdzielni przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze.
Podpisane listy można składać w siedzibie Spółdzielni ul. Lea 19 lub wrzucać do skrzynek korespondencyjnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że w okresie  24.01-24.03.2017r. w Spółdzielni przeprowadzana jest Lustracja Pełna za lata 2014-2016, jak również została wybrana firma, która wykona badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2016 po jego sporządzeniu.

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że od dnia 10.02.2017r. obowiązują nowe  godziny pracy kasy.

poniedziałek  7.15 – 13.00
wtorek
10.00 – 13.00
14.00 – 16.30
środa nieczynna
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 13.00

Nowe Regulaminy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. zaczną obowiązywać następujące regulaminy:

 1. Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych,
 2. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie.

Z treścią w/w regulaminów można zapoznać się poniżej lub w zakładce: Akty prawne/ Regulaminy

Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie

INFORMACJA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki informuje Mieszkańców os. Wrocławska, że w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 Administrator Osiedla pełni dyżur w lokalu Sp-ni przy ulicy Litewskiej 37.

Rady Osiedli

W dniach od 26. 09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r. odbyły się zgodnie z §43 ust. 4  Statutu Spółdzielni i §2 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki Zebrania Osiedli dla Osiedli Zwierzyniec, Wrocławska, Bronowice Nowe i Głowackiego Rydla.
Zgodnie z  § 43 ust. 5 Statutu SMK oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Zebrania Osiedla
i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie
Warunkiem przeprowadzenia wyboru na daną kadencję Rady Osiedla była obecność na Zebraniu Osiedla co najmniej 3% uprawnionych członków.
W/w warunek nie został spełniony na Zebraniu Osiedla Zwierzyniec oraz na Zebraniu Osiedla Wrocławska.

 

Na Zebraniu Osiedla Bronowice Nowe w dniu 26.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Bronowice Nowe podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOBN  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Bronowice Nowe ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli w ilości 4 osób skład Rady Osiedla  Bronowice Nowe.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Bronowice Nowe na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
 1. Gołda Joanna
 2. Kaniewska Ewa
 3. Krzymowska – Hachuła Anna
 4. Stachowicz Wiesława
Na Zebraniu Osiedla Głowackiego – Rydla w dniu 29.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOGR  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli
w ilości 3 osób skład Rady Osiedla  Głowackiego – Rydla.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Głowackiego – Rydla na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
 1. Ćwiklik Marek
 2. Jakubas Artur
 3. Skrzycka Maria

Sprostowanie do informacji o miesięcznej opłacie eksploatacyjnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w związku z błędnymi zapisami zamieszonymi w informacji o miesięcznej opłacie eksploatacyjnej, poniżej przedstawia poprawną treść, uwzględniającą zmiany w Statucie Spółdzielni.

Zgodnie z § 93 pkt. ust. 6 Statutu Spółdzielni miesięczna opłata eksploatacyjna powinna być uiszczana, co miesiąc z góry do 20-go dnia każdego miesiąca.

Ponadto zgodnie z zapisami § 49 ust. 1 pkt. 6 i 8 Statutu Spółdzielni należy terminowo i rzetelnie informować Spółdzielnię o ilości osób zamieszkałych w lokalu.