Informujemy, że od dnia 5.04.2017r. ulegnie zmianie godzina rozpoczęcia zebrań Rady Osiedla Bronowice Nowe, zebrania odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16.30 w pomieszczeniu RO, znajdującym się na zadaszonym tarasie  kl. VI na 11 piętrze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w związku z otrzymanym pismem z Krajowej Rady Spółdzielczej przedstawia poniżej Ogólnopolski Protest Członków Spółdzielni przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze.
Podpisane listy można składać w siedzibie Spółdzielni ul. Lea 19 lub wrzucać do skrzynek korespondencyjnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że w okresie  24.01-24.03.2017r. w Spółdzielni przeprowadzana jest Lustracja Pełna za lata 2014-2016, jak również została wybrana firma, która wykona badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2016 po jego sporządzeniu.

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że od dnia 10.02.2017r. obowiązują nowe  godziny pracy kasy.

poniedziałek  7.15 – 13.00
wtorek
10.00 – 13.00
14.00 – 16.30
środa nieczynna
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 13.00

Nowe Regulaminy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017r. zaczną obowiązywać następujące regulaminy:

 1. Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych,
 2. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie.

Z treścią w/w regulaminów można zapoznać się poniżej lub w zakładce: Akty prawne/ Regulaminy

Regulamin szczegółowych zasad i zakresu odbierania odpadów komunalnych od dysponentów lokali oraz rozliczania kosztów z tym związanych

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej i odprowadzania ścieków w SM im. T. Kościuszki w Krakowie

INFORMACJA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki informuje Mieszkańców os. Wrocławska, że w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 Administrator Osiedla pełni dyżur w lokalu Sp-ni przy ulicy Litewskiej 37.

Rady Osiedli

W dniach od 26. 09.2016 r. do dnia 29.09.2016 r. odbyły się zgodnie z §43 ust. 4  Statutu Spółdzielni i §2 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki Zebrania Osiedli dla Osiedli Zwierzyniec, Wrocławska, Bronowice Nowe i Głowackiego Rydla.
Zgodnie z  § 43 ust. 5 Statutu SMK oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Zebrania Osiedla
i Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie
Warunkiem przeprowadzenia wyboru na daną kadencję Rady Osiedla była obecność na Zebraniu Osiedla co najmniej 3% uprawnionych członków.
W/w warunek nie został spełniony na Zebraniu Osiedla Zwierzyniec oraz na Zebraniu Osiedla Wrocławska.

 

Na Zebraniu Osiedla Bronowice Nowe w dniu 26.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Bronowice Nowe podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOBN  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Bronowice Nowe ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli w ilości 4 osób skład Rady Osiedla  Bronowice Nowe.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Bronowice Nowe na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
 1. Gołda Joanna
 2. Kaniewska Ewa
 3. Krzymowska – Hachuła Anna
 4. Stachowicz Wiesława
Na Zebraniu Osiedla Głowackiego – Rydla w dniu 29.09.2016 r. obecna była wymagana ilość uprawnionych członków do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla podjęło Uchwałę o treści:
Uchwała  ZOGR  nr 01/09/2016
Na podstawie przeprowadzenia głosowania jawnego Zebranie Osiedla Głowackiego – Rydla ustala zgodnie z z § 10 ust. 1 Regulaminu Zebrań Osiedli i Rad Osiedli
w ilości 3 osób skład Rady Osiedla  Głowackiego – Rydla.
W głosowaniu tajnym została wybrana Rada Osiedla Głowackiego – Rydla na kadencję 2016 – 2019 w następującym składzie:
 1. Ćwiklik Marek
 2. Jakubas Artur
 3. Skrzycka Maria

Sprostowanie do informacji o miesięcznej opłacie eksploatacyjnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w związku z błędnymi zapisami zamieszonymi w informacji o miesięcznej opłacie eksploatacyjnej, poniżej przedstawia poprawną treść, uwzględniającą zmiany w Statucie Spółdzielni.

Zgodnie z § 93 pkt. ust. 6 Statutu Spółdzielni miesięczna opłata eksploatacyjna powinna być uiszczana, co miesiąc z góry do 20-go dnia każdego miesiąca.

Ponadto zgodnie z zapisami § 49 ust. 1 pkt. 6 i 8 Statutu Spółdzielni należy terminowo i rzetelnie informować Spółdzielnię o ilości osób zamieszkałych w lokalu.

Informacja dotycząca ubezpieczenia

 W  okresie od  01 lipca 2016r. do  30 czerwca 2017r.  zostały ubezpieczone   w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. , Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Dunajewskiego 3, wszystkie budynki Spółdzielni: mieszkalne, usługowo-handlowe (pawilony), garaże, budynki gospodarcze, budowle, dźwigi osobowe oraz urządzenia, wyposażenie budynków, placów zabaw,  w ramach :

 • Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z § 5 pkt 1,2,3,4 Ogólnych warunków ubezpieczenia  (o.w.u.) mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych:

– podstawowy: pożar,  bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego,

– rozszerzony o: huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponad dźwiękowy, dym i sadza, szkoda wodociągowa, upadek drzew, budynków lub budowli, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym,

– dewastacja/ wandalizm ( w tym graffiti),

– szyby i przedmioty szklane od stłuczenia (rozbicia).

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni.

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z § 6-8 o.w.u. odpowiedzialności cywilnej:

odpowiedzialność cywilna Spółdzielni za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem,

–  szkody powstałe w mieniu lokatorów w następstwie: awarii, działania oraz eksplozji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, uszkodzeń (pęknięć i szczelin) ścian zewnętrznych budynku, na wskutek nieszczelności pokryć dachowych.

 • Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku – zgodnie z § 3 o.w.u.

Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, kradzież zwykła.

           (Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia budynków Spółdzielni została  zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni, natomiast informacja na tablicach ogłoszeń w klatkach danego budynku zostanie umieszczona przez Administrację  Nieruchomości w miesiącu – grudniu br.)