Nabór na Stanowisko Administratora Osiedla

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie przyjmie pracownika na stanowisko:

Administrator Osiedla

Zakres obowiązków:
 • dokonywanie comiesięcznych odczytów i kontroli zużycia mediów oraz ich rozliczanie,
 • nadzór pracy służb utrzymania zieleni, porządkowych, konserwacyjnych, utrzymania dźwigów, innych,
 • zlecanie napraw bieżących, prac remontowych, konserwacyjnych, awaryjnych, pozostałych,
 • kontrola i rozliczanie faktur wystawianych przez firmy zewnętrzne i dostawców mediów, w tym dokonywanie podziału kosztów,
 • bieżąca kontrola nieruchomości w zakresie utrzymania technicznego, porządku, usuwania odpadów i utrzymania zieleni,
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji, w tym rozliczeń związanych z identyfikatorami postojowymi, pilotami, bramami wjazdowymi i szlabanami,
 • sporządzanie rzeczowo-finansowych planów remontów i konserwacji nieruchomości,
 • udział w odbiorach robót, komisjach przetargowych, przeglądach nieruchomości,
 • obsługa administracyjna zgłoszeń i korespondencji pomiędzy mieszkańcami a Spółdzielnią,
 • prowadzenie kartotek i ewidencji lokatorów, zgłoszeń usterek, dokumentacji technicznej i administracyjnej, książek budynków, rejestrów przeglądów okresowych, pozostałej,
 • współpraca z Radą Osiedla, Samorządami Nieruchomości, Zarządem i komórkami Spółdzielni w zakresie zadań regulaminowych i statutowych,
 • wykonywanie pozostałych zadań zleconych przez Zarząd i Kierownictwo Spółdzielni.
Wymagania:
 • 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy i znajomość prawa spółdzielczego,
 • wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami lub ekonomiczne, techniczne,
 • co najmniej dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych (Word i Excel),
 • samodzielność, zdecydowanie i efektywność w działaniu,
 • znajomość zasad komunikacji społecznej, wysoka kultura osobista i odporność na stres,
 • mile widziane posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.
Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopie dyplomów ukończonych studiów, świadectwa posiadanych kwalifikacji.

Termin składania ofert: 21.10.2016 r.

Zakład pracy odpowiada tylko na oferty, którymi jest zainteresowany. Prosimy o dopisanie następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Ogłoszenie o Przetargu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie n/w prac w zasobach Spółdzielni:
 1. Czyszczenie przegląd i regulacja i wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Armii Krajowej 93 w Krakowie (wadium 1000 zł)
 2. Modernizacja instalacji domofonowej 6 budynków Spółdzielni, 251 mieszkań (wadium 2000 zł)
Termin składania ofert:
12.10.2016 godz. 8.30 w sekretariacie Spółdzielni
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania  (pok. 7)  po dokonaniu opłaty 50 zł  w Kasie (czynna w godz. 800 – 1300 , we wtorek do 1600)  
Wadium należy wpłacić do 11.10.2016  na rachunek Sp-ni podany w SIWZ
Bliższe  informacje pod nr 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz dowolnego wyboru oferenta

Ogłoszenie- Praca Sprzątaczki

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie przyjmie na stanowisko : Sprzątacz pomieszczeń biurowych

Wymagania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki,
 • Odporność na stres,
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
Zakres wykonywanych zadań:
 • Sprzątanie pomieszczeń biurowych Spółdzielni (węzłów sanitarnych)
 • Mycie okien, parapetów, lamperii,
 • Dbanie o sprzęt gospodarczy i urządzenia techniczne,
 • Zgłaszanie zauważonych usterek bezpośredniemu przełożonemu.
Spółdzielnia zapewnia umowę o pracę na okres próbny (docelowo czas nieokreślony) w wymiarze 0.6 etatu, wynagrodzenie zasadnicze oraz premię uznaniową.
C.V. wraz z listem motywacyjnym należy składać na e-mail sekretariat@smk.krakow.pl lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni.

Ogłoszenie-Praca Sprzątaczki

Nabór na stanowisko Inspektora Nadzoru Technicznego

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie przyjmie pracownika na stanowisko:
Inspektor Nadzoru Technicznego
( umowa na czas określony)
Zakres obowiązków:
 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 • sprawdzanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym,
 • przygotowanie budżetu i harmonogramu inwestycji,
 • kontrola jakości wykonywanych prac na budowie,
 • sprawdzanie ilości wykonywanych robót budowlanych,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz odbiorze końcowym i ostatecznym,
 • prowadzenie wykazu dokumentacji dotyczącej inwestycji, nadzór nad jej kompletnością oraz dokonywanie bieżących aktualizacji wykazu,
 • nadzór nad prowadzeniem remontów i inwestycji budowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • analiza kosztorysów i ofert wykonawców,
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych,
 • prowadzenie książek obiektów,
 • przygotowywanie rocznych planów remontowych, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub elektrycznej lub sanitarnej,
Wymagania:
 • 2 letnie doświadczenie,
 • praktyczna znajomość procedur (w tym również przepisów prawnych) związanych z realizacją budowlanych projektów inwestycyjnych,
 • samodzielność zdecydowanie i efektywność w działaniu.

Termin składania ofert do 20.09.2016r.

Zakład pracy odpowiada tylko na oferty, którymi jest zainteresowany. Prosimy o dopisanie następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926, ze zm.)”