ZAWIADOMIENIE

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 14.05.2016 r.
o godz. 9:00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T Kościuszki w Krakowie uprzejmie zawiadamia,
że na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółdzielni dokonał uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zwołanego na dzień 14.05.2016 r.
o punkt nr 6.
Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T Kościuszki w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że Walne  Zgromadzenie Członków  Spółdzielni odbędzie się
w dniu 14.05.2016 r. o godz. 9:00 obejmujące wszystkich członków Spółdzielni – Osiedla:  Wrocławska, Zwierzyniec, Głowackiego- Rydla, Bronowice Nowe oraz Członków Oczekujących.

Zebranie odbędzie się w Sali W1 I. piętro, w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1.

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Statutowej, Komisji Uchwał         i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania  Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
 7. Podjęcie uchwał  w  sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni:
  a) Zmiany do statutu zaproponowane przez organy Spółdzielni Zarząd i Rada Nadzorcza do statutu wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą;
  b) Propozycje zmian do statutu wniesione przez grupę Członków z Osiedla Zwierzyniec
  c) Propozycje zmian do statutu wniesione przez grupę Członków z Osiedla Głowackiego – Rydla
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które będą wyłożone do wglądu od dnia 22. 04. 2016 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni pokój nr 6, I p., ul. J. Lea 19, w godz. 900 do 1400 i na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl
Na podstawie § 14, ust. 2, pkt c, w związku z § 15 ust. 2 i 5 Statutu Spółdzielni, Członkowi przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwał nie później niż 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. O zmienionym porządku obrad Spółdzielnia poinformuje poprzez wyłożenie w siedzibie Spółdzielni oraz wywieszenie na klatkach schodowych
i umieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni (§ 15, ust. 4, Statutu Spółdzielni).
Członków Spółdzielni prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie
z dowodem tożsamości.

uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

Propozycje zmian do Statutu

 

 

Zawiadomienie

Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 14.05.2016 r.               o godz. 9:00

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T Kościuszki w Krakowie uprzejmie zawiadamia,
że na podstawie art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (Tekst jednolity: Dz.U.2003r. Nr 119 poz.116) oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółdzielni,
w dniu 14.05.2016 r. o godz. 9:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni obejmujące wszystkich członków Spółdzielni – Osiedla:  Wrocławska, Zwierzyniec, Głowackiego- Rydla, Bronowice Nowe oraz Członków Oczekujących.

Zebranie odbędzie się w Sali W1 I. piętro, w budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz).
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Statutowej, Komisji Uchwał                     i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania  Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwał w  sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni:
  a)   Zmiany do statutu zaproponowane przez Organy Spółdzielni (Zarząd
  i Rada Nadzorcza);
  b)   Propozycje zmian do statutu wniesione przez grupę Członków z Osiedla Zwierzyniec;
  c)   Propozycje zmian do statutu wniesione przez grupę Członków z Osiedla Głowackiego – Rydla;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania.
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Dyskusja
 11. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z projektami uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które będą wyłożone do wglądu od dnia 22. 04. 2016 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni pokój nr 6, I p., ul. J. Lea 19, w godz. 900 do 1400  i na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl
Na podstawie § 14, ust. 2, pkt c, w związku z § 15 ust. 2 i 5 Statutu Spółdzielni, Członkowi przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwał
nie później niż 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. O zmienionym porządku obrad Spółdzielnia poinformuje poprzez wyłożenie w siedzibie Spółdzielni oraz wywieszenie na klatkach schodowych i umieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni (§ 15, ust. 4, Statutu Spółdzielni).

Członków Spółdzielni prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie z dowodem tożsamości.

Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia i porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał

Propozycje zmian do Statutu wniesione przez Członków Spółdzielni

Załącznik do Uchwały WZ nr 117/2016 jednolity tekst STATUTU

Strona z dokumentami dla członków Spółdzielni.

Zapraszamy do przeglądania dokumentów przeznaczonych dla członków Spółdzielni

Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki na specjalnej stronie internetowej dostępnej pod adresem strefaczlonkowska.smk.krakow.pl.

Aby przeglądać dokumenty należy zalogować się do serwisu:

Logowanie do serwisu dla członków po kliknięci w link:

http://strefaczlonkowska.smk.krakow.pl/doku.php?id=start&do=login

Każdy członek Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki może uzyskać dostęp do informacji zamieszczonych na tej stronie po osobistym stawieniu się w biurze Spółdzielni, gdzie uzyska dane do logowania.

Kontakt do pracowników Spółdzielni: Tel. 12 633 53 58; 12 617 13 02,                      E-mail: sekretariat(@)smk.krakow.pl

Po pierwszym zalogowaniu się na stronie należy zmienić hasło do serwisu poprzez:

 1. Wybranie opcji: Narzędzia użytkownika (w prawym górnym rogu ekranu)
 2. Wybranie punktu: Aktualizacja profilu
 3. Podanie nowego hasła, potwierdzenie nowego hasła