KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w dniu 5.02.2016 rok w związku z odbywającym się szkoleniem wszystkich pracowników biuro oraz kasa Spółdzielni będą zamknięte dla mieszkańców.
Za utrudnienia przepraszamy

Strona z dokumentami dla członków Spółdzielni.

Zapraszamy do przeglądania dokumentów przeznaczonych dla członków Spółdzielni

Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki na specjalnej stronie internetowej dostępnej pod adresem strefaczlonkowska.smk.krakow.pl.

Aby przeglądać dokumenty należy zalogować się do serwisu:

Logowanie do serwisu dla członków po kliknięci w link:

http://strefaczlonkowska.smk.krakow.pl/doku.php?id=start&do=login

Jeśli jesteś członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Tadeusza Kościuszki i nie posiadasz konta umożliwiającego dostęp do informacji zamieszczonych na tej stronie skontaktuj się z pracownikiem Spółdzielni, który przekaże odpowiednie informacje pozwalające na zalogowanie się na tej stronie:

Kontakt do pracowników Spółdzielni: Tel. 12 633 53 58; 12 617 13 02, E-mail: sekretariat(at)smk.krakow.pl

Po pierwszym zalogowaniu się na stronie należy zmienić hasło do serwisu poprzez:

  1. Wybranie opcji: Narzędzia użytkownika (w prawym górnym rogu ekranu)
  2. Wybranie punktu: Aktualizacja profilu
  3. Podanie nowego hasła, potwierdzenie nowego hasła

Informacja dotycząca ubezpieczenia

 W  okresie od  01 lipca 2015r. do  30 czerwca 2016r.  zostały ubezpieczone   w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. , Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Dunajewskiego 3, wszystkie budynki Spółdzielni: mieszkalne, usługowo-handlowe (pawilony), garaże, budynki gospodarcze, budowle, dźwigi osobowe oraz urządzenia, wyposażenie budynków, placów zabaw,  w ramach :

  • Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z § 5 pkt 1,2,3,4 Ogólnych warunków ubezpieczenia  (o.w.u.) mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych:

– podstawowy: pożar,  bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego,

– rozszerzony o: huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponad dźwiękowy, dym i sadza, szkoda wodociągowa, upadek drzew, budynków lub budowli, przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym,

– dewastacja/ wandalizm ( w tym graffiti),

– szyby i przedmioty szklane od stłuczenia (rozbicia).

  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni.

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z § 6-8 o.w.u. odpowiedzialności cywilnej:

odpowiedzialność cywilna Spółdzielni za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem,

–  szkody powstałe w mieniu lokatorów w następstwie: awarii, działania oraz eksplozji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, uszkodzeń (pęknięć i szczelin) ścian zewnętrznych budynku, na wskutek nieszczelności pokryć dachowych.

  • Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku – zgodnie z § 3 o.w.u.

Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, kradzież zwykła.

           (Informacja dotycząca zakresu ubezpieczenia budynków Spółdzielni została  zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni, natomiast informacja na tablicach ogłoszeń w klatkach danego budynku zostanie umieszczona przez Administrację  Nieruchomości w miesiącu – grudniu br.)