Polecany

Informujemy, że w dniu 12.06.2018 r. na stronie internetowej w strefie członkowskiej zostały uzupełnione materiały do wglądu dla Członków Spółdzielni.

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.06.2018 r. w strefie członkowskiej w zakładce Walne Zgromadzenie zamieszczono uzupełniony porządek obrad Walnego  Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i poprawkami do uchwał wniesionymi przez Członków Spółdzielni.

ZAWIADOMIENIE

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 13.06.2018 r.
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki  w Krakowie zawiadamia,
że zgodnie z § 14 ust. 5 Statutu Spółdzielni, dokonał uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 13.06.2018 r. dodając do pkt. 7 pkt. 7A
o brzmieniu:
7A. Sprawy wniesione przez Członków  – zmiana Statutu – podjęcie uchwał.

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie działając
na podstawie § 35 ust. 8 w zw. z § 15 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni zawiadamia,
iż  do wyborów uzupełniających Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu
w dniu 13.06.2018 r. zgłoszona została kandydatura:
 
 Pani Marta Krajewska
Z pełną treścią zgłoszenia kandydatki można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
ul. Lea 19, pokój 6, I piętro w godz. 900-1400 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl w strefie dla członków.

Zawiadomienie o zgłoszonej kandydaturze wybory do RN

PRZETARGI

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki
z siedzibą w Krakowie ul. Lea 19
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie n/w prac w zasobach Spółdzielni:
 1. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego, Głowackiego-Rydla,
 2. Wykonanie posadzek z płytek gresowych, wybrane budynki z Zwierzyniec, Wrocławska,
 3. Remont wybranych balkonów i tarasu z Zwierzyniec, Wrocławska,
 4. Remont elewacji – Zwierzyniec, os. Wrocławska – łącznie 19 budynków
 5. Wymiana kotłów gazowych ogrzewających klatki schodowe – 13 szt. os. Głowackiego-Rydla
 6. Roboty ogólnobudowlane – zasoby Spółdzielni
Termin składania ofert do:
20.06.2018 godz. 8.30 w sekretariacie Spółdzielni
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do odebrania  (pok. 7)  po dokonaniu opłaty 100 zł  w Kasie (czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 1000 – 1300)  
Wadium w wysokości określonej w SIWZ  należy wpłacić do 19.06.2018 na rachunek Sp-ni podany w SIWZ
Bliższe  informacje pod nr 12 617-13-07
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz dowolnego wyboru oferenta

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki  w Krakowie zawiadamia, że zgodnie z § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu 13.06.2018 r. o godz. 16.00 w Uniwersytecie Pedagogicznym w sali Audytorium im. prof. Wincentego Danka  w Krakowie ul. Podchorążych 2.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
 7. Omówienie zmian do Statutu – podjęcie uchwały.
 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok – dyskusja, podjęcie uchwały.
 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok – dyskusja, podjęcie uchwały.
 11. Omówienie sprawozdania finansowego za 2017 rok, opinii biegłego rewidenta – dyskusja, podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  i podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
 12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwał.
 13. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał oraz wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017r. oraz Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał, sprawozdania: Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, Statut będą wyłożone i dostępne dla Członków Spółdzielni od  23.05.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, ul. Lea 19, pokój nr 6, I piętro, w godz. 9-14 i na stronie internetowej Spółdzielni: www.smk.krakow.pl w strefie dla Członków, zakładka: Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Na podstawie  § 14 ust. 1-3 Statutu Członkowi przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 Członków Spółdzielni.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.smk.krakow.pl. i dostępny jest w sekretariacie Spółdzielni.

Prosimy o punktualne przybycie na Walne Zgromadzenie z dokumentem tożsamości.

Pełnomocnictwo

Informacja

Informujemy, że w strefie członkowskiej w zakładce „Pozostałe dokumenty i informacje” zostały umieszczone harmonogramy kontroli przewodów kominowych oraz terminy planowanych badań szczelności instalacji gazowych w poszczególnych nieruchomościach.

Każdy członek Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki może uzyskać dostęp do informacji zamieszczonych w strefie członkowskiej po osobistym stawieniu się w biurze Spółdzielni.

ZAWIADOMIENIE

W związku z mającym się odbyć w dniu 13.06.2018 r. Walnym Zgromadzeniem
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, w takcie którego przeprowadzone będą wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (3 osoby), Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje wszystkich Członków Spółdzielni
o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej z Osiedla Zwierzyniec
do dnia 29 maja 2018 r.

Karty zgłoszenia Kandydata można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. Nr 6, I p. przy ul. J. Lea 19 lub można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl
Wypełnione karty z oryginalnymi podpisami minimum 10 członków Spółdzielni popierających Kandydata oraz podpisem kandydata, należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni do dnia 29 maja 2018 r.

Szczegółowe Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostanie podane w odrębnym zawiadomieniu zgodnie ze Statutem Spółdzielni.

Zawiadomienie

Karta zgłoszenia Kandydata do Rady Nadzorczej SMK

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie,

ul. J. Lea 19 oferuje  do wynajmu:

Lokale użytkowe z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, usługowej i in. w budynkach przy ulicach:
– Wrocławska 48 – 232,69 m– I piętro, pawilon handlowo-usługowy,
– Wrocławska 48 – 9,30 m– pomieszczenie piwniczne w pawilonie handlowo-usługowym
– Wrocławska 44 – 108,59 m2– budynek gospodarczy
– Litewska 24A – 58,85 m2– parter, budynek mieszkalny
– Litewska 24A – 51,07 m2– parter, budynek mieszkalny
– Bronowicka 54 – 34,68 m2– parter, budynek mieszkalny
– Górna 5A  – 10,00 m2 – budynek wolnostojący, I piętro – pomieszczenie biurowe
– Górna 5A  – 70,21  m2 – budynek wolnostojący – pomieszczenie piwniczne

 

 

Informacje: Biuro Spółdzielni, 30-048 Kraków, ul. J. Lea 19,
tel. 12/61-71-314 – Dział Ekonomiczny
tel. 12/61-71-341; 344; 343; 342 – Administracja Nieruchomości
e-mail: sekretariat@smk.krakow.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. T. Kościuszki w Krakowie
ZATRUDNI NA STANOWISKO
INSPEKTOR CIEPLNO-MECHANIK – 0,5 etatu
 • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • uprawnienia na sieci ciepłownicze wytwórcze, przesyłowe, dozór, eksploatacja i konserwacja,
 • znajomość projektowania i kosztorysowania,
 • uprawnienia elektryczne będą dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość obowiązujących i poprzednich przepisów energetycznych oraz obowiązującego prawa spółdzielczego.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Informacja o uchwałach podjętych przez WZ 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29.06.2017 r., kontynuowane w dniu 30.06.2017 r.

Informacja o podjętych Uchwałach WZ 2017

Z treścią podjętych uchwał Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, ul. Lea 19, pokój nr 6, I piętro, w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl w „Strefie Członkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie informuje, że na stronie internetowej SMK w zakładce Akty prawne/Strategia działania SMK oraz w strefie członkowskiej zostały zamieszczone Założenia do Ramowej Strategii Działania Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki na lata 2017-2020.